Wednesday, December 24, 2014

COURSE OFFICE ASSISTANT CLASS -3

અભ્યાસક્રમ 
૧.સામાન્ય અભ્યાસ
(ગુજરાત નો ઇતિહાસ,ભુગોળ, અને સંસ્ક્રુતિ )
ભારત નું બંધારણ........................................૧૦૦ માર્ક્સ ..૯૦ મિનિટ
૨. ગુજરાતિ વ્યાકરણ, અંગ્રેજી વ્યાકરણ, 
વર્તમાન બનાવો,
ક્વોન્ટિટેટીવ એપ્ટીટ્યુડ અને
 ટેસ્ટ ઓફ રીઝ્નિંગ.....................................૧૦૦ માર્ક્સ ..૯૦ મિનિટ
કુલ ગુણ ....................................................૨૦૦ માર્ક્સ ..૧૮૦ મિનિટ